SSP2016 Header
home left 首頁     简体  |  English     [字體]   A   A   A home right
SSP2016
SSP2016
Canossa College 嘉諾撒書院
Canossa College
地址: 香港鰂魚涌海澤街10號
電話: 25630272 電郵: cc-mail@hkedcity.net
傳真: 25628910 網址: http://www.canossa.edu.hk
辦學宗旨
本著會祖聖嘉諾撒瑪大肋納的辦學精神,以「謙恭仁愛」為校訓,注重均衡教育,致力培育學生友愛親善的品德、虛心學習的態度,以及發展學生多方面的才能。
「資料由學校提供及核實。如欲進一步了解學校發展,可直接向有關學校查詢」
學校資料
學校全年收費
學校設施
教師資料(包括校長)
2016/2017班級結構
2016/2017班級結構
中一入學、迎新活動及健康生活
學校特色
學校地圖
 
列印學校資料
學校資料
  本區 : 香港東區  
  他區 :  
  校監/ 校管會主席 : 王少玉女士  
  校長 : 黃瑞菊女士  
  學校類別 : 資助  
  學生性別 :  
  學校佔地面積 : 約 4000平方米  
  辦學團體 : 嘉諾撒仁愛女修會  
  是否已成立法團校董會 :  
  宗教 : 天主教  
  創校年份 : 1959  
  校訓 : 謙恭仁愛  
  家長教師會 :  
  學生會 :  
  舊生會/校友會 :  
學校相片
學校相片
新加坡音樂交流團
新加坡音樂交流團
中二科學嘉年華
中二科學嘉年華